Център за подводна археология към Министерство на културата представи кандидатура за получаване на категория 2 – център за подводно и световно наследство към ЮНЕСКО. Министърът на културата Кръстю Кръстев изпрати до Ернесто Отоне, помощник-генерален директор за култура на ЮНЕСКО, кандидатурата, с която дейността да бъде утвърдена, развита и разширена до категория 2 на Център за подводно и световно наследство. Проектът е резултат от стратегията и съвместните усилия на Центъра за подводна археология,  Министерството на културата и  Министерството на външните работи.

Регионалният център към ЮНЕСКО ще бъде базиран на  инфраструктурата на Центъра за подводна археология, държавен културен институт към Министерството на културата на Република България, създаден през 1978 г

Подготвянето на кандидатурата беше предшествано от дипломатическа подготовка, при която министърът на културата проведе нееднократно разговори с представители на ЮНЕСКО – по време на визитата на г-н Ернесто Отоне Рамирез, помощник-генерален директор за култура на ЮНЕСКО през м. март в България; по време на Деветата среща на държавите страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 г. за опазване на подводното културно наследство в Париж; по време 45-та сесия на Комитета за световно наследство в Саудитска Арабия, гр. Риад, през септември 2023 г.; по време на 42-ра сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, Париж, септември 2023 г.

България е втората страна в света и първата в Европа, която през 2003 г. ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство от 2001 г. и внесената концепция е свързана с изпълнението на стратегията на споменатата Конвенция.

Целта е ЦПА да се утвърди като световен лидер в изпълнението на политики за опазването на подводното културно наследство. Мисията му е затвърждаването на международното и регионално сътрудничество в областта на подводното и световното наследство, насърчаването на научните изследвания и развитието на  регионалните мрежи от организации и експерти, както и  обучаването и обмена на добри практики и знания.

На базата на подготвения проект за създаване на Регионален център на ЮНЕСКО за подводна археология за Черноморския регион, той ще работи за приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО от всички страни в Черноморския регион, за професионалната специализация в проучването, опазването и управлението на подводното културно наследство, създаването на партньорства и работата по международни проекти, изграждането на регионална лаборатория за консервация и интердисциплинарни изследвания.