При археологическите експедиции през 2020 г. и 2021 г. в пристанището на Каварна бяха открити над 20 блока с правилна правоъгълна форма – по всяка вероятност деструкции от сгради – с оформени легла (сглобки), блокове с гнезда за дървени скоби тип „лястовича опашка“, с правоъгълни улеи или кръгли отвори, един барабан от колона, два прага на порти, двукрила и плъзгаща се, водоразпределителна шахта и др.

През 2022 г. проучването на този обект продължи, като бяха открити още 10 архитектурни елементи. Концентрацията им свидетелства за разрушени монументални сгради или архитектурни съоръжения, които е възможно да са част от пристанищния комплекс, от който са запазени някои елементи като изкопаните в меката скала складови помещения, открити на брега.

През сезон 2022 г. продължи картирането на обекта. На повече от двайсет архитектурни елементи (блокове с жлебове, двата прага на порти, открити през 2021 г., колона, цилиндричен камък, открит през 2022 г. и др.) бяха взети координати с диференциален GPS. В процес е въвеждането им в ГИС база данни, като така ще може да се установи пространственото разпределението на архитектурните елементи.

В района на Шабла бяха посетени и заснети няколко потънали кораба известни по данни на местни водолази.