Центърът за подводна археология (ЦПА) е български държавен културен институт,

самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Министъра на културата на Република България.

Основните задачи на института са свързани с опазването, проучването, и документирането на културното наследство под вода в български териториални води и българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и във вътрешните водни басейни на Република България.

Центърът за подводна археология дава експертни становища по искане на държавни органи и структури във връзка с опазване на подводното културно наследство на Република България. От своето основаване през 1978 г. ЦПА е базиран в гр. Созопол. Центърът е най-старото учреждение от своя тип в Източна Европа и представлява първата подобна институция, работеща активно в Черноморския басейн.

Eкип на ЦПА през 2017

През 40-годишната история на ЦПА, неговите изследователи и специалисти са ангажирани активно с проучването и опазването на подводното културно наследство на България. ЦПА е домакин на първия в света научен форум по морска история и подводна археология – международния симпозиум „THRACIA PONTICA“ и развива интензивна теренна проучвателска дейност. Центърът играе решаваща роля за това, Р. България да бъде една от първите държави, ратифицирали Световната конвенция на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство от 2001 г. Световната конвенция на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство и поддържа активни контакти с редица партньорски институции в България и чужбина.

Към днешна дата ЦПА развива широка изследователска дейност. Той разполага със собствени плавателни съдове, снабдени с модерна геофизична апаратура и разчита на екип от опитни специалисти, гарантиращи осъществяването на широк спектър от интердисциплинарни научни и научно-технически дейности на вода. Центърът за подводна археология в гр. Созопол е водещият български партньор в морския археологически проект Black Sea MAP – най-голямата морска археологическа експедиция, провеждана някога Black Sea MAP.

Предмет на дейност

Предмет на дейност

Центърът за подводна археология е единственият държавен институт в България, който по закон (ПМС № 128) има право да извършва дейности свързани с:

1. Проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство (българско черноморско крайбрежие, реки и езера). В това число влизат контрол над подводни, хидротехнически и драгажни дейности, подводни археологически изследвания, геофизични и геоморфоложки изследвания, насочени към промяната на бреговата ивица от древността до наши дни, химични, ботанични, зооложки и други изследвания, целящи установяването на палеоклиматичните условия по българското черноморско крайбрежие и промените в климата;

2. Научна, научно-информационна, експертна и консултантска дейност, предимно свързани с изготвянето на наредби и закони при осъществяване на подводна дейност и опазване на културно-историческото наследство.

Вижте повече
Д-р Найден Прахов
Д-р Найден Прахов
Д-р Калин Димитров
Д-р Калин Димитров
Христина Ангелова
Христина Ангелова
Вижте целият екип

Техническо оборудване

Системното изследване с дистанционни геофизични методи има за цел да установи точната локализация и надеждната идентификация на потенциално значими от археологическа гледна точка цели в изследваните акватории.

Отчитайки ограниченията на всеки един метод за геофизични проучвания, прилаган индивидуално, за целите на проучванията използваме набор от магнитни, акустични и електрически методи, които да гарантират събирането на достатъчно информация, необходима за локализиране и идентифициране на културни ценности под вода.

Вижте спецификации

Партньори

Нашите приятели и партньори, с които работим по различни направления!

Вижте повече

Издания на ЦПА

Списък на книгите, издадени от Център за Подводна Археология.

Вижте повече

Център за Подводна Археология – Созопол!

Център за Подводна Археология – Созопол!

Пишете ни, ако имате въпрос или нужда от съдействие.

Пишете ни