Проектът се проведе през есента на 2021 г., негова цел беше създаването на мрежа от организации от региона на Черноморието и Средиземноморието, с дейност в областта на подводната археология и морското културно наследство. Беше организиран 10 дневен семинар, който привлече участници от Балканския полуостров и Северна Африка. Проведените ежедневни презентации, представиха актуалното състояние на подводната археология в техните държави (археологически обекти, законова рамка, ангажирани институции, текущи проекти, практики на популяризирането и комуникирането на подводното наследство.). Представяйки подводната археология в държавите си, споделяйки проблеми, търсейки решения, обменяйки добри практики и опит, те поставиха основата на мрежа за сътрудничество между техните организации. Целта на ЦПА е тази мрежа да бъде развивана в бъдеще и да функционира активно чрез обмяна на специалисти, споделяне на знания, умения и информация, сътрудничество по проекти, обучения, специализации и др.

Проектът е в унисон с приоритетите на ЮНЕСКО – равенство на половете и подкрепа на страните от Африка. В семинара бяха привлечени еднакъв брой мъже и жени, както и двама млади учени от Северна Африка. Участниците бяха осем: двама от България, двама от Северна Африка и четирима от Балканския полуостров. Общо между държавите от тези региони са сходните проблеми, касаещи проучването, опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Един от основните е малкият брой специалисти, работещи в сферата на подводната археология. От друга страна те отговарят за изключително многобройно и богато културно наследство, чието опазване и проучване обикновено е предизвикателство, поради недостатъчните ресурси, с който разполагат техните институции. Основен проблем пред държавите от регионите във фокус на проекта е, че при възникването на по-мащабни подводни археологически проучвания, е трудно или невъзможно да бъдат привлечени достатъчен брой местни квалифицирани археолози. Обикновено в такива случаи са ангажирани професионални водолази, които нямат специализирана археологическа подготовка. Удачно решение на този казус е привличането на специалисти от съседни или близки държави. Създаването на мрежа от организации с близка дейност и мисия ще направи по-възможна обмяната на специалисти, споделянето на опит и умения, трансфера на информация, създаването на международни екипи за работа по проекти. Това ще даде нови възможности пред организациите и техните специалисти.

В рамките на семинара специалисти работещи към или с ЦПА споделят своите познания и умения по прилагане на модерни технологии за подводни проучвания с участниците, проведени бяха четири обучителни курса: подводна фотограметрия, въздушна батиметрична фотограметрия, морска геофизика, подводни археологически разкопки.

Чрез проекта ЦПА затвърждава и развива и собственият си капацитет за обучаване на млади подводни археолози. С реализирането на предложения семинар ЦПА стартира обучителна програма, която може да предлага ежегодни възможности за професионална специализация. ЦПА има необходимите ресурси както самостоятелно да провежда специализирани курсове, така и да бъде домакин на такива, като предостави на специалисти – инструктори необходимата база за провеждане на занятия, техническо и логистично обезпечаване, подводни обекти като полигон за практикуване и развиване на умения, възможност за дългосрочно партньорство и др.

Проектът допринесе за популяризирането и видимостта на ЮНЕСКО сред организациите, чийто представители участват в семинара и респективно – техните държави. Перспективата за разширяване на мрежата от организации и създаването към ЦПА на обучителна програма за въвеждане и специализации в областта на подводната археология увеличава многократно и в перспектива резултатите на проекта, както и ролята на ЮНЕСКО в опазването, проучването и популяризирането на подводното културно наследство под вода.

Двамата участници от България са студенти по археология с интереси в областта на подводната археология и с мотивация за професионална реализация в тази сфера. Те имаха възможност да преминат водолазен курс и така ще могат да участват в проекти на ЦПА, което е крайно необходимо в контекста на все по-острата нужда от специалисти.