От северозападната страна на Несебърския полуостров, западно от т. нар. „Аргирова буна“, са открити деструкции от ранновизантийска стена и съоръжение от големи натрупани камъни. В края на XIX в. Х. Молтке и в самото начало на ХХ в. братя Шкорпил отбелязват продължаваща в морето ранновизантийска стена с посока север – юг, североизточно от портата на града. Началото на подводните проучвания в Несебър през 1960 г. е поставено именно в тази зона. Експедицията на Л. Огненова проследява ранновизантийската стена до 80 м от брега и на дълбочина до 5 м. Интерпретирана е като диатейхизма, която ограничава достъпа по суша до северния бряг на полуострова или като част от пристанищно съоръжение. Трасето ѝ съвпада с линията на стената на сушата. При проучванията на сушата под основите на ранновизантийската стена са открити основи на по-ранна крепост, направени от големи квадри без спойка.

Ранновизантийският обект е регистриран от ЦПА през 2017 г., когато са разкрити части от зидове в опус микстум, видими над морското дъно. Проучен е частично с разкопки през 2018 и 2019 г. Разкрити са фрагменти от крепостна стена, като не е открита част от нея in situ, а единствено деструкции.

През 2022 г. продължи проучването на обекта, като целта бе да се установи стратиграфската ситуация (суперпозицията) между деструкциите от ранновизантийската стена и съоръжението от натрупани камъни. Възможно е двете представени по-горе съоръжения да лягат върху стени от големи блокове от предримския период, каквато ситуация е констатирана на сушата, което ще бъде изяснявано при бъдещите археологически проучвания.

Антична улица или стена в морето южно от Морска гара, разположена на около 5 м от брега и на дълбочина около 1 м. е забелязана през 2012 г. след силна зимна буря от представители на Археологически музей Несебър, като информацията за нея е предоставена на ЦПА. През 2020 г. структурата е локализирана от ЦПА при водолазни издирвания, но бе проучена през 2022 г.

Съоръжението представлява антична улица или основа на крепостна стена. Според доц. д-р Х. Прешленов (НАИМ-БАН), консултант на проучването, структурата най-вероятно е част от фортификационната система на Несебър, като предположението му се основава на реконструирания план на крепостните линии, защитавали полуострова. Според д-р Даниела Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“), съоръжението може да бъде улична настилка, съдейки по строителните специфики и конструктивни елементи.

Проучванията през 2022 г. дадоха ползотворни резултати. След петгодишна теренна работа (2017 – 2022 г.) приключи изследването на известните към момента археологически недвижими културни ценности под вода.
Проучването на структурата при Морска гара бе особено важно с оглед на дадената препоръка от ЮНЕСКО за включването на потъналите архитектурни съоръжения в акваторията на Несебър в границите на археологическия резерват, а не в буферната му, охранителна зона, както беше до сега.

С данните придобити от проучването през 2022 г. е налице необходимата информация за отправяне на предложение за изменение (увеличаване) на границите на световната културна ценност, каквото беше подкрепено от междуведомствена комисия за промяна на границите на Групова недвижима културна ценност ”Археологически резерват и историческо селище – архитектурно – строителна и урбанистична недвижима културна ценност – „Старинен град Несебър”.